Current issue
2024-3-25
Vol 32, issue 3

Journal

more

Pathophysiology, Evaluation Methods and Treatment Methods of Coronary Microvascular Disease ZHAO Hui1, CHENG Gong2, LIANG Chenyuan1, CHEN Liang1, FENG Xingtao1, MA Tiantian12024-3-25

Changes in Ventricular Repolarization Indexes in Patients with Coronary Microvascular Disease JIANG Hongying1 , CHENG Gong1 , WANG Yiyang1 , REN Yuanyuan1 , ZHAO Hui1 , LIANG Chenyuan1 , CHEN Liang1 , XU Bailing22024-3-25

Predictive Value of Serum Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 18 and Endothelial Cell Specific Molecule 1 for Coronary Microvascular Disease after PCI in Patients with Coronary Heart Disease ZHAO Hui, CHENG Gong, WANG Yiyang, JIANG Hongying, LIANG Chenyuan, JIANG Ruijia, CHEN Liang2024-3-25

Effect of Gelanxinning Soft Capsule on Growth Differentiation Factor 15 and Arginase in Coronary Heart Disease Patients with Coronary Microcirculation Disease after PCI WANG Yiyang1 , ZHAO Hui1 , JIANG Hongying1 , LIANG Chenyuan1 , XU Bailing2 , FANG Wei3 , CHENG Gong12024-3-25

Research Progress on the Status, Mechanism, and Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension Complicated with Iron Deficiency REN Taojie, DAI Hailong2024-3-25

Relationship between Heparanase and Prognosis and Disease Severity in Patients with Critical Illness-Related Pulmonary Hypertension WANG Linjun1 , YUE Jianwei1 , LI Jianchun1 , FENG Fei1 , LI Honglei1 , CHEN Di1 , LIU Liping1, 22024-3-25

Core Genes of Acute Myocardial Infarction Screeded by Bioinformatics Technology and Machine Learning Algorithm LI Shujuan1 , KE Yan2 , LIU Xudong3 , HE Qian4 , XU Yaoqin4 , TIAN Yujia4 , LU Guanjun3 , MA Juan5 , ZHU Che1 , WANG Lexin3, 42024-3-25

Comparison of Predictive Value of Two Machine Learning Models for In-Hospital Cardiac Arrest in Patients with Acute Coronary Syndrome YANG Guifen, ZHANG Shaohua, LIU Weizhen, CHEN Minxia, YAO Lan, LIAO Xu2024-3-25

Causal Relationship between Intestinal Flora and Cluster Headache: Two-Sample Mendelian Randomization Analysis GUO Yumeng1 , CUI Yanglin1 , KONG Yuchen1 , GAO Lei2 , ZHANG Xianzhong2 2024-3-25

Relationship between Cerebral Blood Flow Reserve Parameters and Serum miR-331-5p Level and Autonomic Nerve Dysfunction in Elderly Parkinson's Disease Patients ZHANG Xiaojie1 , AI Weiping1 , ZHAO Yifan2 , CHEN Suyan32024-3-25

Lateral Differences and Correlation Analysis of Cognitive Function and Carotid Blood Flow Velocity in Patients with Severe Carotid Artery Stenosis after Carotid Endarterectomy YAN Lingjuan, YIN Weiwei, JIN Jinglan, WANG Jia2024-3-25

Serum Ceruloplasmin Levels and Their Correlation with Blood Lipid Indexes in Male Physical Examination Population of Different Ages CHEN Shikai1 , QU Chenyun1 , SONG Huiwen22024-3-25

Core Genes of Ferroptosis in Atherosclerosis Based on Weighted Gene Co-expression Network Analysis and Their Relationship with Immune Infiltrating Cells FANG Rourou1 , YANG Qifan1 , HAN Ruobing1 , WU Dongdong1 , SUN Na1 , LI Juan1 , XU Shouzhu1 , ZHAO Jing22024-3-25

Mechanism of Hypoxia-Inducing Factor 1α Influencing Atherosclerosis Mediated by Ferroptosis CAI Huizhi, LUO Ling2024-3-25

Best Evidence Summary for Dietary Management in Elderly Patients with Coronary Heart Disease after Percutaneous Coronary Intervention WANG Chang1 , WANG Fei2 , ZHU Ningning1 , LIN Xin3 , WANG Lin4 , CAI Weiwei52024-3-25

Risk Factors of Postoperative Epilepsy in Glioma Patients in China: a Meta-analysis LIANG Xinhui1, 2, JIA Yao2 , HU Mengyi1 , LIU Fang1 , JIANG Xue22024-3-25

Medication Rules of Chief Physician Lin Shaoqiong in the Treatment of Chronic Cough in Children Based on Data Mining ZENG Shouping1 , LIN Shaoqiong1 , HUANG Ying1 , CHEN Yi1 , LIANG He1 , ZHAO Qiang22024-3-25

Progress on the Application of Tongue Inspection of Traditional Chinese Medicine for Coronary Heart Disease WANG Jing1 , JIANG Lihong2 , CHANG Tianying3 , CUI Yingzi3 , JIN Hongguang2 2024-3-25

Application Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction Combined with Psychological Suggestion Therapy in Patients with Aortic Valve Stenosis after Transcatheter Aortic Valve Implantation LI Wanru, ZHAO Haibo2024-3-25

Application Effect of Multidisciplinary Team Pulmonary Rehabilitation Based on Goal Setting in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease ZHAO Hong, QIN Lizhi, JING Yanse, LI Yamei2024-3-25

Research Progress on the Relationship between Ferroptosis and Cardiovascular Diseases LIU Chang, LI Xiaomei2024-3-25

Role of High-Density Apolipoproteins in Acute Inflammatory Response WANG Linxia1, 2 , LI Na1, 2 , WU Dongmin1, 2, WANG Yaoyong1, 22024-3-25

Research Progress of Correlation between Tumor Driver Genes and Venous Thromboembolism XIONG Mingxiu1, 2, ZHANG Jing22024-3-25

Pulmonary Artery Tumor Tmbolism Caused by Pelvic Chondrosarcoma: a Case Report and Literature Review ZHANG Yifang, LIU Li, ZONG Zhaojing2024-3-25

Lung Metastasis of Choriocarcinoma Masquerading as Pulmonary Embolism: a Case Report and Literature Review MA Ran1 , JIANG Qian1 , GU Yingying1 , WANG Xinlu2 , CHEN Yanghang1 , SHEN Yi1 , WANG Tao1 , HONG Cheng1 , GUO Wenliang1 , WANG Jian1 , ZHANG Nuofu1 , LIU Chunli12024-3-25

Acute Pulmonary Embolism Caused by Hereditary Thrombophilia: a Case Report CHEN Yi, WANG Meifang, HAN Wenya, LUO Guoshi, ZHENG Yi, CHEN Peipei, TANG Yijun2024-3-25